Годишен доклад за дейността по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ през 2018 година, регистрирана като ЮЛНЦ в обществена полза от 2012 година, с Решение №6/20.01.2012г. на ХОС и в специалния регистър на Министерство на правосъдието с удостоверение 74/02.02.2012г.

 

През 2018 година Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работи по следните проекти:

  1. Проект „Гражданско участие за по-добра съдебна система“ – Провеждане на гражданско наблюдение, изготвяне на анализ за добрите практики и дефицитите в съдебната система и популяризиране на подходите на възстановителното правосъдие и извънсъдебното разрешаване на спорове, стартира на 14-ти септември 2017 година и приключи успешно на 14-ти декември 2018г. Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-3.003-0005-C01/ 14.09.2017г. на обща стойност 99 427,10 лв, от които 85 % от Европейския социален фонд и 15 % от национално съфинансиране. В рамките на проекта се осъществи гражданско наблюдение на съдебната система в Хасковски съдебен район, а граждани и юридически лица се възползваха от безплатна медиация, като способ за извънсъдебно разрешаване на конфликти.

 

Основните цели, които си постави проекта са осъществяване на граждански контрол и наблюдение върху работата на съдебната система на ниво окръжен и районни съдилища на територията на съдебен район Хасково, събиране и анализ на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване на съдебната медиация и възстановителното правосъдие. Фондацията реализира поставените цели чрез три основни дейности. Първата е гражданско наблюдение на съдебната система чрез проучване на общественото мнение; проучване сред граждани, които са страни по дела; проучване сред представители на съдебната система и изпълнителната власт; работа във фокус групи. Събраната информация се анализира и обобщи в Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система. Втората дейност беше запознаването на целевите групи с алтернативните методи за разрешаване на правни спорове и подходите на възстановителното правосъдие. Последната дейност беше осигуряването на публичност на проекта и безвъзмездната финансова помощ на ОП „Добро управление”.

 

 

 

Дейност „Гражданско наблюдение”

В рамките на проекта фондацията осъществи гражданско наблюдение на съдебната система в Хасковски съдебен район. За всеки един от градовете с районен съд от Хасковски съдебен район (Хасково, Димитровград, Ивайловград, Харманли и Свиленград) беше назначен по един експерт (граждански наблюдател) от фондацията и още един експерт, отговарящ за гражданското наблюдение в Окръжен съд – Хасково. Гражданското наблюдение включваше използването на различни качествени и количествени методи за събиране на информация за съдебната система в България по отношение на продължителност на делата, брой провалили се дела, сътрудничество между съдебната и изпълнителната власт (полиция, следствие, прокуратура и съд), корупция, отношение на гражданите към съдебната система и др.

Първият метод, който използвахме в рамките на дейността, бе провеждането на допитване (полуструктурирана анкета) сред гражданите на посочените населени места. Допитването се проведе сред две групи граждани – контролна група (граждани, интервюирани на обществени места – по 75 лица за всеки град, за Хасково 150 лица) и експериментална група (по 25 лица, които са или са били страни по дела, разглеждани в съответния съд, интервюирани в сградата на съда). Допитването даде обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт. Събраната информация от проведените допитвания беше обобщена и беше изготвен сравнителен анализ на събраната информация от контролната и експерименталната група и на данните събрани от експерименталните групи от районните съдилища и експерименталната група от Окръжен съд – Хаксово.

Гражданските наблюдатели отговаряха и за провеждането на 120 (по 20 за всеки наблюдател в неговия съдебен район) дълбочинни интервюта сред съдии, прокурори, съдебни служители, следователи, полицаи, юристи и др. Дълбочинните интервюта  представляваха инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на експертите по въпросите на администрирането на съдебната власт и целяха събирането на информация за пропуските и несъответствията в съдебната система и законодателството, оценки за работата на съдебната система, чрез които се подпомага процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа и предложения за подобрения, пренасяне на добри практики и иновативни решения в съдебната система.

Друга част от гражданското наблюдение включваше изграждането на Мрежа за наблюдение на съда и съдебната реформа с участието на активни представители на местните общности – представители на бизнеса, на етнически и религиозни общности, НПО, културни и читалищни дейци, неформални лидери, чужденци и др. Мрежата има структури във всеки един от градовете, обхванати от проекта, като в Хасково функционират две структури. В нея се изследват дефицитите на съдебната система чрез дискусии във „фокус групи”. Всяка една от структурите на Мрежата в рамките на проекта проведе по 4 срещи по конкретни проблемни области от функционирането на съдебната система и съдебната реформа.

Събраната информация чрез трите метода се анализира и обобщи в Бяла книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система.

Дейност „Промотиране и прилагане на възстановителното правосъдие и медиация”

Втората дейност по проекта бе насочена към промотирането на възстановителното правосъдие и алтернативните методи за решаване на правни спорове. Към настоящия момент в глобален аспект наказанието е типичното, основно средство за реакция при извършване на престъпления. Съществува тенденция на разнообразяване и обогатяване на методите на съвременното наказателно-правно въздействие в борбата с престъпленията – т.нар. възстановително правосъдие. То цели да отговори в най-голяма степен на потребностите на пострадалия – материални, емоционални и социални, да подпомогне извършителя да осъзнае своята отговорност за стореното, да окаже реформиращо въздействие и превантивен ефект върху извършителя посредством реинтеграцията му в обществото, да окаже терапевтичен ефект върху отношенията между пострадалия и извършителя.

Въпреки доказания положителен ефект от използването на възстановителното правосъдие, то все още не намира широко приложение в страната ни. Ето защо чрез настоящата дейност, фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ проведе широка информационна кампания на територията на област Хасково за популяризиране на възстановителното правосъдие и алтернативните методи за решаване на правни спорове. Във всеки един от градовете с районни съдилища в Хасковски съдебен район експерти към фондацията – медиатори провеждаха информационни срещи за запознаване на гражданите и бизнеса с възможностите за извънсъдебно разрешаване.

В рамките на проекта бяха проведени 60 информационни срещи и бяха предоставени 190 безплатни консултации с медиатори.

Дейност „Осигуряване публичност на проекта”

Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“ организара и проведе информационна кампания за популяризиране на проекта и в частност подходите на възстановителното правосъдие, насочена към различни групи от населението, с която повиши чувствителността по проблема в общността и създаде нагласи за по-широкото му използване. Кампанията обхвана следните няколко поддейности:

  1. В началото на проекта се проведоха 5 начални конференции с представители на местната власт, съда, полицията, прокуратурата, НПО и др. – по една в градовете Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград. По време на началните конференции местните общности бяха запознати с проекта, планираните в него дейности и очаквани резултати.
  2. Бяха изготвени и разпространени в цяла област Хасково информационни материали, свързани с възстановителното правосъдие и медиацията.
  3. По време на изпълнението на проекта и най-вече във връзка с планираните информационни дейности, фондацията информира жителите на област Хасково за развитието на проекта и постигнатите резултати чрез публикации в медиите, поместване на актуална информация на фейсбук страницата на фондацията, както и на интернет сайта www.hdgender.eu, където беше създадена отделна секция за проекта.
  4. През последния месец от проекта се проведоха 5 конференции (по една в Хасково, Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград) за отчитане на резултатите от проекта и представяне на Бялата книга на добрите практики и дефицитите в съдебната система.

 

  1. Проект „Не на страха и безсилието! Да сложим край на насилието!“ , с Договор с рег. № 93-00-158/ 15.05.2018г., сключен с Министерство на правосъдието с обща стойност 20 807, 98 лв. Проекта е с продължителност шест месеца и приключи през месец октомври 2018г.

 

Основни дейности по проекта: Предоставяне на комплекс от социални услуги за пострадали от домашно насилие; Изпълнение на програма за извършители на домашно насилие; Разработване и разпространение на Програма за превенция на домашното насилие в училищата“; Работа в мултидисциплинарен екип; Превенция на насилието и информационна кампания.

С изпълнението на проект «Не на страха и безсилието! Да сложим край на насилието!» бяха постигнати множество добри резултати. На първо място беше сформиран екип от качествени специалисти, които да изпълняват планираните в проекта дейности. Продължени бяха услугите за лица, пострадали от домашно насилие в приемните на фондацията в град Димитровград и в град Хасково. Към комплекса от услуги, които предоставяме беше добавена и мобилната услуга за жертви на домашно насилие. Тя е особено полезна за възрастните хора от малките населени места, които нямат възможност да пътуват и са с ограничен достъп до каквато и да било помощ. В рамките на проекта от качествени безплатни социални услуги се възползваха: 60 пълнолетни лица, станали жертва на домашно насилие. Чрез консултациите със социален работник (60 консултации) и психолог (20 консултации) пострадалите лица бяха овластени и получиха подходяща подкрепа с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване. Извършените 30 юридически консултации значително допринесоха за запознаването на пострадалите лица с възможностите за защита по ЗЗДН и законодателството, свързано с домашното насилие като цяло. Жертвите на домашно насилие бяха консултирани и от трудов посредник (15 консултации), с което им беше оказано съдействие за намирането на нова работа, пострадалите лица получиха знания и умения как да се държат по време на интервю. Шест от пострадалите от домашно насилие лица, консултирани в рамките на проекта преминаха през програмата за трудово посредничество, което значително допринесе за реинтеграцията им в обществото и на пазара на труда. Реализирането на проект „Не на страха и безсилието! Да сложим край на насилието!” допринесе за създаването на устойчивост в предоставянето на услуги за пострадали от домашно насилие в Хасково и Димитровград.

Програмата за лица – извършители на домашно насилие стартира в края на месец май с три лица насочени със съдебна заповед за защита. Специалисти с дългогодишна практика в областта на домашното насилие проведоха 24 сесии с тях в посока овладяване на агресията и промяна на нагласите у извършителите на насилие.

В началото на проекта беше редактирана и допълнена с три нови модула програмата за превенция на домашното насилие в училищата. Тя беше отпечатана в тираж от 50 броя и беше представена по време на два еднодневни семинара в градовете Хасково и Димитровград. Участие в семинарите взеха общо 20 учители и други специалисти, работещи с деца.

С настоящия проект беше продължена и добрата практика за работа в мултидисциплинарен екип. Междуинституционалната работа целяща постигането на т.нар. модел на «координиран отговор на общността» по проблемите на домашното насилие събира специалисти от различни институции и организации, за да работят заедно по един и същи казус. Този тип работа от една страна създава възможност пострадалите лица да получат всеобхватна и пълна защита, а от друга улеснява взаимодействието между институциите чрез създаването на лични контакти между техни служители. Мултидисциплинарни срещи бяха проведени в Хасково и Димитровград, а благодарение на тях бяха намерени най-добрите решения по два сложни казуса, на лица, жертви на домашно насилие.

Както всяка година и през 2018 година в изпълнение на проект «Не на страха и безсилието! Да сложим край на насилието!»  фондация «ХиД Джендър перспективи» проведе широка информационна кампания. На първо място беше проведена в град Димитровград конференция за обявяване началото на проекта. В рамките на проекта бяха отпечатани и плакати и брошури, които бяха разпространени сред приемните на фондацията, институции и на обществени места от екипа по проекта и доброволци. За поредна година фондацията организира и проведе конкурс за детска рисунка. Участници в него бяха децата от 1-ви до 6-ти клас, разделени в 3 възрастови групи. Победителите от всяка възрастова група получиха награди, а от най-добрите рисунки беше изработен календар за 2019г. Календарът беше разпространен сред победителите, участниците в конкурса, представители на местни институции и организации.

По време на целия проект ръководителя осведомяваше местната общност за развитието на проекта чрез публикации на сайта на фондацията и на фейсбук страницата ни.

На 06.11.2018г. се проведе заключителна конференция в град Димитровград. На нея присъстваха представители на медиите и на институциите от Димитровград. По време на конференцията ръководителя представи резултатите от изпълнението на проекта и подкрепата на Министерство на правосъдието за изпълнението му.

 

27.03.2019г.
гр.Димитровград

2018_NF2_Kapital

2018_NSC_Balance

2018_NSC_OPRNSD

2018_NSC_Parpotoci

 

1