Годишен доклад за дейността по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за
дейността на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ през
2020 година, регистрирана като ЮЛНЦ в обществена полза от
2012 година, с Решение №1/20.01.2012г. на ХОС и в
специалния регистър на Министерство на правосъдието с
удостоверение 74/02.02.2012г.
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ е регистрирана в ХОС с решение по
фирмено дело №1/20.01.2012г. като сдружение с нестопанска цел в обществена
полза. Същото е регистрирано и в Централния регистър наюридическите лица с
нестопанска цел при Министерство на правосъдието правосъдието с удостоверение
под №74/02.02.2012г. Седалището на фондацията е в гр. Димитровград, ул. „Св. Св.
Климент Охридски“ № 1. Мисията и целите на фонадация „ХиД Джендър
перспективи“ са свързани с осигуряването на защита и подкрепа за жертвите на
домашно насилие и насилие, основано на пола.
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА
ТЯХ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2020г.
През 2020 година Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ работи по следните проекти:
1. Наименование на проекта: „Ограничени, но заедно!Отдалечени, но не сами!-
предоставяне на специализирани мултидисциплинарни услуги за лица,
пострадали от домашно насилие и извършители на насилие в градовете
Хасково, Свиленград и Димитровград”- финансиран с договор №: 93-00-157/
08.06.2020г. сключен с Министерство на правосъдието с обща стойност 25 000, 00
лв. Проекта е с продължителност шест месеца от юни и приключи през месец
ноември 2020г.
Основни дейности по проекта: Предоставяне на комплекс от безплатни социални
услуги за пострадали от домашно насилие от социален работник, психолог, юристи и
трудов посредник; Изпълнение на програма за извършители на домашно насилие;
Повишаване на чувствителността на обществото по проблема „домашно насилие“ чрез провеждането на информационна кампания; Издадено е „Ръководство за социална работа с жертви на домашно насилие и извършители на насилие.
В рамките на проекта за 6 месеца – се предоставяха услуги за лица, пострадали от домашно насилие в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград. От качествени безплатни социални услуги се възползваха: 25 пълнолетни лица, станали жертва на домашно насилие. Чрез консултациите със социален работник (25 консултации) и психолог (30 консултации) на пострадалите лица е предоставена възможност за социална рехабилитация и активиране на собствени ресурси за справяне с проблема. Консултираните лица са овластени и получиха подходяща подкрепа с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване. Извършените 35 юридически консултации значително допринесоха за запознаването на пострадалите лица с възможностите за защита по Закона за защита от домашното насилие и законодателството, свързано с домашното насилие като цяло. Също така, на всеки един от потребителите, на които са предоставени юридически консултации са очертани реалните възможни законови действия, които лицето може да предприеме, според ситуацията, в което е поставено, над 70% от лицата се възползваха и чрез юристи на фондацията подадаха документи за образуване на дела по ЗЗДН в РС, за заповеди за защита по ЗЗДН . Жертвите на домашно насилие са консултирани и от трудов посредник (6 консултации), с което им е оказано съдействие за намирането на работа или нова такава, насочени са към курсове за допълнителна квалификация или преквалификация.
По време на изпълнение на проекта се осъществи и Програмата за лица – извършители на домашно насилие с 4 лица самозаявили се като извършители на домашно насилие. Специалисти с дългогодишна практика в областта на домашното насилие проведоха консултации с тях в посока овладяване на агресията и промяна на нагласите у извършителите на домашно насилие.
Заедно с дейностите по предоставяне на услуги на пострадали и извършители на домашно насилие, в рамките на проекта беше създадено и издадено „Ръководство за социална работа с жертви на домашно насилие и извършители на насилие“. Същото представлява книжка от 82 страници, която се издаде в тираж от 160 броя и съдържа информация за проблема домашно насилие, законодателството в тази посока, както и различни раздели, съдържащи специфична информация са особеностите на насилствените взаимоотношения в семейството, моделите на професионална подкрепа на пострадалите от домашно насилие и извършители на насилие. В ръководството са включени и възможни варианти за координация и взаимодействие при случай на домашно насилие. Освен тази информация в него е включен и указател с важни телефони и контакти на партньори,
В изпълнение на проект„Ограничени, но заедно!Отдалечени, но не сами!, фондация “Х&Д Джендър перспективи“ проведе и широка информационна кампания.
Изразходвани средства по проекта– общо 24 821,48 лв.
2. Наименование на проекта: „Ефективна защита от насилие чрез предоставяне на специални услуги за жертви и извършители на домашно насилие в регион Хасково”- Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и Фондация BCause. Времетраене на проекта – от 01.12.2019г. до 31.05.2020г. Размер на предоставеното от БФЖ финансиране е 5 000 лв.
Чрез проекта е осигурена защита, възстановяване и реинтеграция на 26 пострадали жени от домашно насилие, чрез предоставяне на комплексни социални услуги. В изпълнение на дейностите на проекта безплатна помощ и консултация получиха двадесет и шест жени, техните деца и блиски. Изготвени са 20 първоначални оценки на случай, 39 консултации от психолог, проведени са общо 24 юридически консултации, подготвени са документи за защита по ЗЗДН.
Този Проект стартира непосредствено след приключване на горе посоценият проект, който се финансираше от Министерство на правосъдието. Това даде възможност да се продължи с предоставянето на услуги на пострадали от домашно насилие и да се постигне устойчивост на услугите за пострадали от домашно насилие.
Изразходвани средства – общо 5 000 лв.
3. От Спешния фонд за превенция на домашното насилие в условията на COVID-19 Проекта е с продължителност четири месеца и половина и обхвана периода от 17.06.2020 -30.10.2020г. , а получена финансова подкрепа е от 5 700,00лв. , както и ваучери за храна на стойност 1000 лв.
Благодарение на Спешния фонд за превенция на домашното насилие в условията на COVID-19 беше възможно покриването на някои основни нужди на организацията и нейните клиенти:
 25 бр. хранителни пакета, съдържащи хранителни продукти от първа необходимост бяха закупени и раздадени на нуждаещит се възрастни и деца, пострадали от домашно насилие и клиенти на организацията;
 10 жени получиха ваучери за храна (за определени хранителни вериги);
 20 бр. Психологически консултации бяха направени за някои от най- спешните ни случаи;
 15 бр. юридически консултации получиха част от клиентите на организацията, състоящи се в информиране и подготвяне на документи за съда при необходимост от защита по ЗЗДН;
 Голямо количество дезинфекциращи предпазни материали включващи маски за лице(еднократни и многократни), еднократни ръкавици; дезинфектанти за повърхности с вирусоцидно, биоцидно и бактероцидно действие за дезинфекция; Шлемове, предпазни маски и др.
 3 бр. предпазни стъкла за работни пространства, по един за трите ни консултативни центъра за безопасна работа в условията на COVID-19;
 3 бр. мобилни телефони (среден клас) – по един за трите ни консултативни центъра в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград, които ще бъдат предназначени за онлайн консултации в условията на COVID-19 и при
евентуално ограничаване на свободното придвижване на гражданите отново, а и в други случаи, когато е необходима само консултация за информиране;
– По време на проекта се покри за 4 месеца разход наем на консултативния център в Хасково, крайно необходим за да продължим да предоставяме услугите;
Изразходвани средства – общо 5 700 лв.
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И
ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА –
1. Финансирания по проекти – 35 521,48 лв.
2. Получени дарения през 2020г. – 0,00 лв.
3. Други приходи от нестопанска дейност – 0,00 лв.
4. Приходи от стопанска дейност – 0,00лв.
5. Приходи от членски внос през 2020г. – 0,00лв.
Всичко приходи: 35 521,48 лв.
IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И
ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ:
През 2020г. Фондация „Х&Д Джендър перспективи ” не е получавала или предоставяла дарения.
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2020 г.
Финансов резултат за периода 01.01.2020 – 31.12.2020г. е 35 521,48 хиляди лева.
29.03.2021г. гр.Димитровград
Управител Фондация “Х&Д Джендър перспективи“:
/П. Петкова