Годишен доклад за дейността по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ през 2019 година, регистрирана като ЮЛНЦ в обществена полза от 2012 година, с Решение №6/20.01.2012г. на ХОС и в специалния регистър на Министерство на правосъдието с удостоверение 74/02.02.2012г.

 

През 2019 година Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ реализира следните проекти:

  1. Проект – „Домашното насилие не е доброволен избор! Ефективна защита от домашно насилие чрез предоставяне на специализирани социални услуги на жертви и извършители на насилие и мониторинг на ЗЗДН“, с Договор с рег. № 93-00-157/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието с обща стойност 45 000, 00 лв. Проекта е с продължителност шест месеца и приключи през месец ноември 2019г.

 

Основни дейности по проекта: Администриране на проекта; Предоставяне на комплекс от специализирани социални услуги за пострадали от домашно насилие; Изпълнение на програма за извършители на домашно насилие; Мониторинг на приложението на ЗЗДН в Хасковски съдебен окръг, включващ 5 съдилища (Районните съдилища в Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград); Осигуряване на публичност на изпълнявания проект, чрез провеждане на различни събития насочени към релевантните институции и обществеността;

 

С изпълнението на проект “Домашното насилие не е доброволен избор!” бяха постигнати множество добри резултати. На първо място беше сформиран екип от качествени специалисти, които да изпълняват планираните в проекта дейности. Продължени бяха услугите за лица, пострадали от домашно насилие в консултативните центрове на фондацията в градовете Хасково, Димитровград и  Свиленград. В рамките на проекта от качествени безплатни социални услуги се възползваха: 50 пълнолетни лица, станали жертва на домашно насилие. Чрез консултациите със социален работник (50 консултации) и психолог (50 консултации) пострадалите лица бяха овластени и получиха подходяща подкрепа с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване. Извършените 40 юридически консултации значително допринесоха за запознаването на пострадалите лица с възможностите за защита по Закона за защита от домашното насилие и законодателството, свързано с домашното насилие като цяло. Жертвите на домашно насилие бяха консултирани и от трудов посредник (7 консултации), с което им беше оказано съдействие за намирането на нова работа, пострадалите лица получиха знания и умения как да се държат по време на интервю. Три от пострадалите от домашно насилие лица, консултирани в рамките на проекта преминаха през програмата за трудово посредничество, което значително допринесе за реинтеграцията им в обществото и на пазара на труда. Реализирането на проект „Домашното насилие не е доброволен избор!” допринесе за създаването на устойчивост в предоставянето на услуги за пострадали от домашно насилие в Хасково, Димитровград и Свиленград.

 

Програмата за лица – извършители на домашно насилие стартира в края на месец май с четири лица насочени със съдебна заповед за защита. Специалисти с дългогодишна практика в областта на домашното насилие проведоха 24 групови сесии с тях в посока овладяване на агресията и промяна на нагласите у извършителите на насилие, като преди това бяха проведени по две оценъчни интервюта с всеки поотделно.

Също така в една от дейностите по проекта -“Подобряване на политиките по превенция и защита от домашното насилие чрез задълбочен анализ на приложението на Закона за защита от домашно насилие в Хасковски съдебен окръг през периода 2015-2018г.”, извършихме мониторинг по приложението на Закона за защита от домашното насилие в целия Хасковски съдебен окръг, включващ петте районни съдилища. Дейността започнахме през първи месец от проекта с изготвянето на Методология за провеждане на наблюдението на дела по Закона за защита от домашното насилие и в приложение към нея изготвихме Карта за наблюдение на делата. След изготвянето на Методологията от специалист, същият проведе еднодневно обучение на гражданските наблюдатели, осъществили мониторинга за запознаване с Методологията и Картата за наблюдение на делата. Същинското наблюдение започнахме през втория месец на проекта, когато тримата граждански наблюдатели започнаха да наблюдават всички 373 дела в окръга. Трите граждански наблюдателя си разпределиха петте Районни съдилища в област Хасково. Гражданският наблюдател Мариана Войкова наблюдава делата в Районен съд-Харманли и Районен съд-Ивайловград, гражданския наблюдател Милена Славова наблюдава делата в Районен съд-Свиленград, а гражданският наблюдател Андриана Мусабашева делата в Районен съд-Димитровград. Районният съд-Хасково беше наблюдаван от трите граждански наблюдателя, поради големия брой дела в него. Делата по градове за последните четири години са: Районен съд-Хасково-192; Районен съд-Димитровград-83; Районен съд-Свиленград-48; Районен съд-Харманли-31 и  Районен съд-Ивайловград-19 дела. През петти месец от проекта проведохме Кръгла маса по проблемите на домашното насилие- за обмяна на добри практики между съдебните райони в ХСО, споделяне на резултатите от проекта и мониторинговия доклад, обмяна на опит и уеднаквяване на практиката по ЗЗДН. През последния шести месец от проекта Милена Славова анализира и изготви Мониторингов доклад, включващ резултатите от наблюдението. Докладът разпространихме сред заинтересовани и   релевантни институции, като Районни съдилища, Районни прокуратури, Полиция, Министерство на правосъдието, Министерски съвет и други.

Както всяка година и през 2019 година в изпълнение на проект “Домашното насилие не е доброволен избор!” фондация “Х&Д Джендър перспективи“ проведе широка информационна  кампания. На първо място беше проведена в град Хасково пресконференция за обявяване началото на проекта. Подобни събития са изключително полезни за местната общност, защото чрез медиите се припомня на институциите и гражданите за съществуването на безплатни услуги за жертви на домашно насилие в приемните на фондацията, както и за програмата за извършители на домашно насилие сред комплекса от услуги, които предоставяме. Информация за стартирането на проекта беше публикувано и в местна медия, както и на фейсбук страницата на организацията.  В рамките на проекта бяха отпечатани и плакати и брошури, които бяха разпространени сред приемните на фондацията, институции и на обществени места от екипа по проекта и доброволци. По време на целия проект ръководителя осведомяваше местната общност за развитието на проекта чрез публикации на сайта на фондацията и на фейсбук страницата ни.

 

Също така проведохме и заключителна пресконференция в град Хасково. На нея присъстваха представители на местни медии. По време на пресконференцията ръководителят на проекта представи резултатите от изпълнението на проекта и подкрепата на Министерство на правосъдието за изпълнението му.

 

  1. Проект: „Ефективна защита от насилие чрез предоставяне на специализирани услуги за жертви и извършители на домашно насилие в регион Хасково“ , с Договор за безвъзмездно целево финансиране  с рег. № BFW/ВС03/ 06.12.2019г., сключен с Фондация „Български фонд за жените” с обща стойност 5 000 лева. Проекта стартира на 6-ти декември 2019г. и е с продължителност шест месеца и ще приключи през месец май 2020 година.

 

Основните цели и дейности, които си поставя настоящият проект са:

  1. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на пострадалите жени от домашно насилие, чрез предоставяне на качествени и комплексни социални услуги;
  2. Осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез владяване на агресията и промяна на нагласите у извършители на домашно насилие;
  3. Подобряване на координацията в работата на институции, здравни и социални служби и НПО и медиите в региона, с цел комплексно обгрижване на жертвите на ДН в Хасковска област;
  4. Постигане на устойчивост на предоставяните услуги за лица, пострадали от ДН;

Настоящето проектно предложение е продължение и надграждане на постигнатите от фондацията до момента резултати и цели устойчивост на услугите. На пострадалите ще бъдат осигурени комплексни, гъвкави и индивидуални услуги, а на извършителите специализирана  програма.

 

По време на проекта през месец декември 2019г. беше сформиран екип от специалисти и бяха консултирани три жертви на домашно насилие, на които бяха предоставени 3 първоначални оценки на случай и 3 юридически консултации.

 

18.05.2020г.
гр.Димитровград

Управител Фондация “Х&Д Джендър перспективи“:…………………………

/Петя Петкова/