Годишен доклад за дейността по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на Фондация “Х&Д Джендър перспективи“ през 2016 година, регистрирана като ЮЛНЦ в обществена полза от 2012 година, с Решение 6/20.01.2012г. на ХОС и в специалния регистър на Министерство на правосъдието с удостоверение 74/ 02.02.2012г.

През 2016г. Фондация “Х&Д Джендър перспективи“ работи по следните проекти:

  1. Проект „Заедно срещу домашното насилие – предоставяне на специализирани услуги на пострадали от домашно насилие, техните близки и извършители на насилие и повишаване чувствителността на магистратите за осигуряване на навременна и адекватна защита на жертвите на домашно насилие” с безвъзмездната финансова помощ по договор с рег. № 93-00-80/13.02.2015г., скл. с Министерство на правосъдието с обща стойност 60 628,20 лв. Проекта е с продължителност 20 месеца и приключи на 12 октомври 2016 година.

Основните дейности по проекта: предоставяне на комплекс от социални услуги за пострадали от домашно насилие; изпълнение на програма за семейства/роднини на жертви на домашно насилие; изпълнение на програма за извършители на домашно насилие; два обучителни семинара за магистрати, прокурори и юристи и провеждане на срещи за работа в мултидисциплинарен екип.

С изпълнението на проект „Заедно срещу домашното насилие – предоставяне на специализирани услуги на пострадали от домашно насилие, техните близки и извършители на насилие и повишаване чувствителността на магистратите за осигуряване на навременна и адекватна защита на жертвите на домашно насилие ”   бяха постигнати множество добри резултати. На първо място бяха продължени и надградени услугите за лица, пострадали от домашно насилие. От качествени безплатни социални услуги за 2015г. и 2016г. се възползваха: 215 пълнолетни лица, станали жертва на домашно насилие /144 в гр. Хасково и 71 в приемната на в гр. Димитровград/. Чрез консултациите със социален работник (215 на брой) и психолог (81 консултации) пострадалите лица бяха овластени и получиха подходяща подкрепа с цел подобряване условията им на живот и преодоляване на тяхното социално изключване. Извършените 172 юридически консултации в двете приемни в градовете Хасково и Димитровград значително допринесоха за по-ефективното приложение на ЗЗДН и законодателството, свързано с домашното насилие като цяло. Тридесет и шест от пострадалите лица преминаха през програмата за трудово посредничество, което значително допринесе за реинтеграцията им в обществото и на пазара на труда. Реализирането на проект „Заедно срещу домашното насилие” допринесе за създаването на устойчивост в предоставянето на услуги за пострадали от домашно насилие в община Хасково и община Димитровград.

Изпълнението на настоящия проект допринесе за предоставянето на една изцяло иновативна за региона услуга – програмата за семейства/роднини на пострадали от домашно насилие и 28 лица роднини на жертви на домашно насилие в двата града получиха общо 36 консултации.

  1. Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. на обща стойност 29,449.50 €. е с период на изпълнение 26.05.2015г.- 26.03.2016г.

Основна цел на проекта е овластяването на уязвими групи, а специфичните цели са създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване и разпространение на механизми за самопомощ и солидарност. През периода септември 2015г. – март 2016г. изградените по проекта 20 Групи за самопомощ и солидарност /ГСС/ проведоха 160 срещи, на които дискутираха и търсеха решение на проблеми, актуални за населеното място. Проведоха се акции за почистване на на някои от населените места; ГСС помогнаха на бездомни, болни или социални слаби лица от техните населени места; проведоха се здравни беседи и беседи по различни актуални теми.  През месец октомври се проведе превенционната кампания по проекта чрез общи събития и събития в ГСС поотделно, акцентиращи върху темите дискриминация, домашно насилие, насилие над възрастни хора, социална изолация на възрастните хора, реч на омразата, телефонни измами и др. Чрез ГСС възрастните хора получиха възможност да се включат активно в културния и обществения живот на своите населени места, да изразят мнение, да заемат активна гражданска позиция. Участниците в групите придобиха много нови знания и умения как да се справят с пролеми от ежедневието им.

  1. Проект „Разширяване обхвата на услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие чрез предоставянето им в нови региони с фокус ромското население“ , финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-91/10.09.2015г. от Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежки финансов механизъм 2009-2014г. Оператор на Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” е Министерство на вътрешните работи. Общата стойност на проекта е 41, 429. 92 € и приключи на 30 април 2016г.

Общата цел на проекта – разширяване териториалния обхват на предоставяните от фондацията услуги за жертви на домашно насилие чрез предоставянето им в райони с преобладаващо ромско население, е постигната. До края на проекта специфичните цели по проекта са реализирани, а именно:

  • осигураването на устойчивост на услугите за пострадали от домашно насилие в град Димитровград и разширяването им чрез предоставянето на психологическо консултиране и посредничество за намиране на работа;
  • разкриването на приемна за пострадали от домашно насилие в град Кърджали – регион, в който до сега нямаше активно работеща организация по проеблема ДН;
  • предоставянето на мобилна услуга за пострадали от домашно насилие на територията на област Хасково и по-конкретно в общините Минерални бани, Стамболово и град Меричлери – населени места с множество регистрирани случаи на ДН през годините;
  • създаването на активно работещи по проблема „домашно насилие“ структури в ромските общности – групите за самопомощ в 6-те изолирани ромски квартала в градовете Симеоновград, Свиленград и Димитровград;
  • повишаване на чувствителността на представителите на полицията в областите Кърджали и Хасково по проблема „домашно насилие“ с фокус ДН при ромите.

Постигната беше устойчивост на предоставяните в град Димитровград услуги за пострадали от ДН, като се осигури безплатното обслужване на лица пет дни в седмицата. Освен това се разшири териториалният обхват на предоставяните от фондацията безплатни услуги за жертви на ДН чрез пилотното разкриването на приемна в град Кърджали, която работи два дни в седмицата и чрез предоставянето на мобилна услуга по график веднъж седмично в община Стамболово, община Минерални бани и град Меричлери.

С настоящия проект особено внимание се обърна на домашното насилие в ромските общности. Статистиката на фондацията показва, че едва 10-15% от ромските жени и момичета, жертви на ДН, се осмеляват да предприемат действия след като са информирани за възможностите по ЗЗДН, докато този процент при останалите етноси е значително по-висок (25-30%). Причините за това са няколко: страхът, липсата на подкрепа от страна на близките, ниската чувствителност и липсата на подкрепа от страна на институциите, икономическата зависимост от насилника и най-вече стереотипите, съгласно които мъжът е безспорният авторитет в семейството, а жената е длъжна безпрекословно да му се подчинява. Чрез провеждането на информационни беседи и създаването на групи за самопомощ в шест изолирани ромски квартали фондацията направи постъпки в посока създаване на възможности за прилагане на практика на равнопоставеността между ромските жени и мъжете, осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена, създаване на нетърпимост към актовете на домашно насилие. В обобщение в резултат от проекта пострадалите от домашно насилие в Димитровград, Кърджали, Минерални бани, Стамболово и Меричлери получиха достъп до качествени безплатни услуги насочени към тяхното овластяване, преодоляване на домашното насилие и реинтеграциятаим в обществото и на пазара на труда. Жените и момичетата от изолираните ромски квартали в Симеоновград, Димитровград и Свиленград получиха по достъпен начин информация за видовете и формите домашно насилие, как да реагират, ако са жертва на ДН и къде да потърсят помощ.

  1. Проект „Обединени в битката срещу домашното насилие”- изпълнение на програма за превенция на ДН в училищата; предостаяне на специализирани услуги на пострадали от домашно насилие и извършители на насилие и анализиране на проблема „домашно насилие“ чрез мониторинг на прилагането на нормативната уредба“, с Договор с рег. №93-00-515/ 21.12.2016г., скл. с Министерство на правосъдието с обща стойност 20 000,00 лв. Проекта е с продължителност 6 месеца и приключва през месец юни 2017 година.

Основните дейности по проекта са: предоставяне на комплекс от социални услуги за пострадали от домашно насилие; изпълнение на програма за извършители на домашно насилие; повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез програма за превенция на ДН в училищата; провеждане на срещи за работа в мултидисциплинарен екип.

22.05.2017г.
гр.Димитровград