Окончателен доклад
по проект
„Да разрешим проблемите си заедно“

В изпълнение на проект „Да разрешим проблемите си заедно“ в селата Узунджово, Войводово, Малево, Стамболийски, Тракиец, Динево и Конуш, както и в 3 пенсионерски клуба в град Хасково (в кварталите „Куба“, „Поройни“ и „Ручока“) бяха създадени Групи за самопомощ и солидарност – общо десет на брой. Подобни групи за самопомощ има изградени в по-големите градове на страната, но практиката е групите да са затворени и в тях да се обсъжда само един конкретен проблем – например проблем с алкохолна зависимост, претърпяна травма, раздяла, майчинство и др. В малките населени места този начин на функциониране на подобни групи е неефективен и не е икономически изгоден. Затова фондация „Х&Д Джендър перспективи“ създаде нов вид групи – отворени, гъвкави и достъпни. Участието в тях става на доброволен принцип без значение от пол, раса, етнос, възраст, социален статус, а участниците в тях са равнопоставени, толерантни и съпричастни един към друг. Основните принципи, върху които ще се основават ГСС са толерантност, зачитане правата на човека и малцинствата (етнически, религиозни, по полов признак), мултикултурно разбирателство, равнопоставеност, солидарност и др. Всяка от групите има по двама модератори – наставници. Те бяха избрани от самите участници най-често чрез гласуване и в повечето случаи са формални или неформални лидери на местните общности. Ролята на наставниците е да организират срещите на ГСС, да ръководят групите, да следят за протичането на груповия процес, да инициират разнообразни дискусии, да подготвят материали по обсъжданите теми, както и да следят за изпълнението на взетите от групата решения.

Всяка от десетте Групи за самопомощ и солидарност провеждаше срещи два пъти месечно, като за целия период на проекта бяха проведени повече от 160 срещи. По време на срещите се обсъждаха трудности и конкретни проблеми и се търсиха начини за разрешаването им чрез изработване на план за действие и предприемане на подходящи мерки. Наставниците инициираха в групите разговори на тема опазване на околната среда, подобряване на общественото здраве, въвеждането на елементарни практики в ежедневието, които ще подпомогнат устойчивото развитие. Основни теми, засегнати в ГСС бяха правата на човека, демократичните права, толерантността, мултикултурното разбирателство, равенството на половете, устойчивото развитие, солидарността и съпричастността. Работата на групите повиши чувствителността на участниците в тях по отношение на чуждите проблеми, направи ги съпричастни един към друг. Знанията на участниците в ГСС бяха повишени и осъвременени чрез разговори с различни експерти от области, които ги вълнуват. Целевите групи бяха насърчени да представят проблемите публично и да заемат активна гражданска позиция, да се защитават, да не стоят безучастно, а да помагат на изпадналите в беда.

Присъствието на всяка от срещите на ГСС нямаше задължителен характер за членовете. В някои от изградените групи участниците в срещите се определяха от дискутираните теми. Идеята на ГСС е хората да си бъдат взаимно полезни, да обменят идеи, да споделят на доброволен принцип. Всеки от членовете на групите имаше възможност да представи свои лични проблеми или проблеми на цялата местна общност, на които не може да намери решение. Събирането на група от хора с различни проблеми даде възможност на лица, за които не се отнася конкретният проблем, да бъдат солидарни и съпричастни, да изразят мнение и да предложат начини за справяне с него. Представители на уязвими групи бяха подтикнати да заемат позиция и по въпроси, които не ги вълнуват пряко, но с които са се сблъсквали някога или пък просто имат предложение за справяне с тях. ГСС насърчиха активното гражданство, повишиха самочувствието на маргинализираните групи, мотивираха хората сами да поемат отговорност и да променят това, което не харесват. 

    Към целия доклад